ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

ПАТ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 25 квітня 2017 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 2-й поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 25 квітня 2017 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 2-й поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 19 квітня 2017 року.

 

Проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

11. Затвердження нової редакції Положення Товариства про Правління.

12. Обрання уповноваженої особи акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» яка буде представляти їхні інтереси під час провадження у справі про банкрутство підприємства, порушеної господарським судом Луганської області, з правом дорадчого голосу.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

(переліку питань, що виносяться на голосування):

з питання проекту порядку денного № 1

1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» у наступному складі:

- Бєлуха Максим Борисович;

- Сокорєва Тетяна Василівна;

- Юшина Наталія Яківна.

2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», скликаних на 25.04.2017 року.

з питання проекту порядку денного № 2

1. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

з питання проекту порядку денного № 3

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 4

1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за підсумками 2016 року:

- зменшення власного капіталу.

з питання проекту порядку денного № 5

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 6

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 7

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

з питання проекту порядку денного № 8

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, припинити дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

з питання проекту порядку денного № 10

1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Полежаєву Галину Леонідівну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити виконуючому обов’язки голови правління Барановському Юрію Михайловичу підписати та подати до державного реєстратора Лисичанської міської ради усі необхідні документи для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3. У разі дострокового припинення договору оренди державного майна № 001036/09 від 17.08.2001 року, укладеному з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області, та як наслідок вимушеної зміни юридичної адреси Товариства, надати згоду на внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

4. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, в частині зазначення за текстом Статуту нової юридичної адреси Товариства.

5. Уповноважити голову річних Загальних зборів акціонерів Товариства Полежаєву Галину Леонідівну підписати нову редакцію Статуту Товариства та доручити виконуючому обов’язки голови правління Барановському Юрію Михайловичу підписати та подати до державного реєстратора Лисичанської міської ради усі необхідні документи для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, в частині зазначення за текстом Статуту нової юридичної адреси Товариства.

з питання проекту порядку денного № 11

1. Затвердити нову редакцію положення Товариства про Правління.

 

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за наступною адресою: 93108, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Спортивна (50 років Жовтня), буд. 48-б, 2-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (понеділок, середа, четвер) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 24 квітня 2017 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерами з документами – головний спеціаліст з правових питань та корпоративного управління Бєлуха Максим Борисович. Телефони: (06451) 7-64-05, 050 428 25 38.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.proletary.ua.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника

період

2015 рік

2016 рік

Усього активів

753 629

739 709

Основні засоби

681 375

676 291

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

57 452

43 974

Сумарна дебіторська заборгованість

14 348

18 686

Грошові кошти та їх еквіваленти

170

156

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1 656 055)

(2 338 788)

Власний капітал

(1 369 086)

(2 054 126)

Статутний капітал

3 900

3 900

Довгострокові зобов'язання

680 107

680 107

Поточні зобов'язання

1 442 608

2 113 728

Чистий прибуток (збиток)

(572 316)

(693 510)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

390 000

390 000

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

337

322

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано 14.03.2017 року у Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49.

 

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                   Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх