ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 9 (2015) від 25.02.2015 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відбудуться 23 квітня 2015 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 23 квітня 2015 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за 2014 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Прийняття рішення за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

12. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника

період

2013 рік

2014 рік

Усього активів

770358

766439

Основні засоби

681189

681729

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

66872

63116

Сумарна дебіторська заборгованість

21529

20813

Грошові кошти та їх еквіваленти

95

88

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(652757)

(1085513)

Власний капітал

(360175)

(795771)

Статутний капітал

3900

3900

Довгострокові зобов'язання

680107

680107

Поточні зобов'язання

450426

882103

Чистий прибуток (збиток)

(182446)

(435594)

Середньорічна кількість акцій, шт.

390000

390000

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду,шт.

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

1168

420

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 17 квітня 2015 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділок, середа, четвер) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 20 квітня 2015 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Товариства – заступник голови правління з правових питань та корпоративного управління Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (06451) 7-36-38, 050 428 25 38.

 

 

                             Голова Наглядової ради                                                                                   Г.Л. Полежаєва

 

 

 

Вверх