ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 10 (2014) від 26.02.2014 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відбудуться 23 квітня 2014 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 23 квітня 2014 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за 2013 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

8. Прийняття рішення за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

9. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника

період

2012 рік

2013 рік

Усього активів

868013

770322

Основні засоби

682950

681188

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

103196

66541

Сумарна дебіторська заборгованість

53428

21824

Грошові кошти та їх еквіваленти

2884

95

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(478361)

(653075)

Власний капітал

(177932)

(360493)

Статутний капітал

3900

3900

Довгострокові зобов'язання

81231

680107

Поточні зобов'язання

964717

450708

Чистий прибуток (збиток)

(367991)

(182446)

Середньорічна кількість акцій, шт.

390000

390000

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду,шт.

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

2606

1168

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 16 квітня 2014 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по четвер) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 22 квітня 2014 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Овчаренко Дмитро Олександрович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-46, 9-42-75.

 

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                   Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх