ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 12 (2013) від 19.02.2013 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відбудуться 16 квітня 2013 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 16 квітня 2013 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за 2012 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з членами Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника

період

2011 рік

2012 рік

Усього активів

887160

868022

Основні засоби

735845

682944

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

95383

103228

Сумарна дебіторська заборгованість

28028

53428

Грошові кошти та їх еквіваленти

2395

2884

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(110865)

(473843)

Власний капітал

177380

(173414)

Статутний капітал

3900

3900

Довгострокові зобов'язання

57501

81231

Поточні зобов'язання

652279

960205

Чистий прибуток (збиток)

(72403)

(367991)

Середньорічна кількість акцій, шт.

390000

390000

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду,шт.

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

3151

2606

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 10 квітня 2013 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, окрім середи) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 15 квітня 2013 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-09, 9-42-75.

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                            Г.Л. Полежаєва

 

 

Вверх