ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

 

Повне найменування Товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСИЧАНСЬКИЙ СКЛОЗАВОД «ПРОЛЕТАРІЙ»

Місцезнаходження Товариства:

93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1.

Шановний(і) Акціонер(и)!

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства № 46 (2011) від 31.12.2011 року річні загальні збори акціонерів ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відбудуться 24 квітня 2012 року о 14.00 годині в будівлі заводоуправління за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх, приміщення актового залу.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників відбудеться 24 квітня 2012 року з 13.00 год. до 13.45 год. за адресою: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 3-й поверх.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

4. Визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. Розгляд звіту Правління Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.

7. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій», тис. грн.

Найменування показника

період

2010 рік

2011 рік

Усього активів

635929

887160

Основні засоби

488449

735845

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

96996

95383

Сумарна дебіторська заборгованість

18820

28028

Грошові кошти та їх еквіваленти

1705

2395

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(51872)

(110865)

Власний капітал

(47737)

177380

Статутний капітал

3900

3900

Довгострокові зобов'язання

97321

57501

Поточні зобов'язання

586345

652279

Чистий прибуток (збиток)

(26711)

(72403)

Середньорічна кількість акцій, шт.

390000

390000

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду,шт.

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

3184

3151

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 24 годину 18 квітня 2012 року.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 93112, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Мічуріна, буд. 1, 1-й поверх, юридичний відділ у робочі дні (з понеділка по п’ятницю, окрім середи) з 8.00 год. до 17.00 год., перерва з 12.00 год. до 13.00 год. у строк до 23 квітня 2012 року включно, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Надання документів для ознайомлення здійснюється за умови пред’явлення акціонером документів, які ідентифікують особу акціонера, а для його представника також документів, що підтверджують повноваження представника на ознайомлення з документами.

Відповідальний за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів – начальних юридичного відділу Бєлуха Максим Борисович. Телефони для довідок: (6451) 9-45-09, 9-42-75.

 

 

Голова Наглядової ради                                                                                                                      Г.Л. Полежаєва

 

Вверх